Enter เข้าหน้าเว็บสมาคมมัคคุเทศก์

ให้พรวันปีใหม่สำหรับเพื่อนไกด์ภาพและ ข้อเขียนทุกคอลัมน์ขอยินดีให้ใช้ข้อความและภาพในเว็บสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยขอให้ทำจดหมายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
สำนักงานสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 123/7 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-818360, 053-272239 แฟกซ์ +(66) 053-818360
 E-mail:MSN: chiangmaiguide.assn@hotmail.com